تقدیرنامه‌ها

مجموعه گواهینامه‌ها، رضایتنامه‌ها و تقدیرنامه‌های اعطا شده به شرکت

در طی مدت فعالیت، مهندسین مشاور پژوهش توانسته است با در نظر گرفتن اصول فنی، مصلحت پروژه‌ها و نیازهای ذینفعان پروژه‌ها و همچنین اتخاذ رویکرد خدمت به میهن عزیزمان، به موفقیت‌های زیادی دست یابد و موجبات رضایت کارفرمایان و دولتمردان کشور را فراهم آورد.

بخشی از گواهینامه‌ها و تقدیرنامه‌های دریافت شده که نشان‌دهنده رضایت کارفرمایان از عملکرد مهندسین مشاور پژوهش می‌باشد، در زیر آمده است: