ساختمان‌های آموزشی

از جمله اهداف مهم و کلان برنامه‌ریزی‌های کشور ایجاد و طراحی پردیس‌های دانشگاهی با اهداف بلند مدت در مراکز ثقل جمعیتی و علمی می‌باشد. بدون شک علاوه بر تدوین برنامه و طراحی‌های مورد لزوم اراضی پردیس، رویکرد جمعیتی و حضور دانشجویان مهاجر از سایر نقاط به منطقه اجرای طرح در روند عملی شدن اهداف در افق طرح تأثیرات متقابلی را ایجاد می‌نماید که در رشد معیشتی و اقتصادی منطقه موثر می‌باشد و همچنان که فرصت است، هشداری برای متولیان شهرها و استانها برای توسعه زیرساخت‌ها می‌باشد. بنابراین طرح‌های جامع و تفصیلی پردیس‌های دانشگاهی و متعاقب آن طراحی بخش‌های مختلف طرح اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت. از جمله تجربیات مهندسین مشاور پژوهش در این زمینه موارد ذیل می‌باشد:

ردیفعنوان پروژه
1طرح جامع و تفصیلی دانشگاه بجنورد در اراضی 168 هکتاری
2طراحي و خدمات مشاور دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بجنورد
3طرح جامع و تفصيلي دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در اراضی 10 هکتاری
4 دانشگاه بین المللی و علوم تکنولوژی پیشرفته کرمان
5 طراحي و خدمات مشاور دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
6دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
7 دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
8دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
9سلف سرویس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
10طراحی و خدمات مشاور سلف سرویس دانشگاه های پیام نور استان تهران، قزوین، زنجان و گیلان
11طراحی و خدمات مشاوره ساختمان اداری آموزشی قزوین، سلطانیه ، صائین قلعه و ...
12طراحي و خدمات مشاور كتابخانه‌هاي دانشگاه سبزوار، قير و كارزين و كامفيروز

GH-Edari-Amoozeshi-Edited

ساختمان اداری آموزشی دانشگاه پیام نور قزوین

Picture5

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

طرح جامع و تفضیلی

Sabzevar3

دانشکده‌های پرستاری و مامایی-پیراپزشکی

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار