مجموعه‌های ورزشی

مهندسین مشاور پژوهش طراحی بیش از 10 مجموعه ورزشی مستقل را با همکاری با شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی (به عنوان یکی از ارکان مهم توسعه زیرساخت‌های ترببت بدنی در کشور) و همچنین سازمان‌ها و بخش خصوصی به عهده داشته است. ذیلاً خلاصه‌ای از سوابق مهندسین مشاور پژوهش در این زمینه ارائه می‌گردد:

ردیفعنوان پروژهمحل پروژهکارفرما
1طرح جامع ورزشگاه 15 هزار نفری شصت طنابارومیهتربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران
2طرح جامع ورزشگاه 15 هزار نفری گرگانگرگانتربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران
3طرح جامع ورزشگاه 15 هزار نفری شهید باکریارومیهتربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران
4طرح جامع ورزشگاه 15 هزار نفری سربداران سبزوارسبزوارتربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران
5طرح جامع ورزشگاه 10 هزار نفری امام رضا (ع)تهرانشرکت توسعه فضاهای فرهنگی
6طرح جامع ورزشگاه 30 هزار نفری مس كرمانكرمانمس کرمان
7طرح جامع ورزشگاه 10 هزار نفری شهر بابکشهربابکمس کرمان
8طرح جامع ورزشگاه 10 هزار نفری مس رفسنجانرفسنجانمس کرمان
9طرح جامع ورزشگاه 3 هزار نفری تفرشتفرششركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
10طرح جامع ورزشگاه 5 هزار نفری نوشهرنوشهرشركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
11طرح جامع ورزشگاه 5 هزار نفری چالوسچالوسشركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
12سالن ورزشي و استخر دانشگاه علوم پزشكي سبزوارسبزواردانشگاه علوم پزشكي سبزوار
13سالن ورزشي و استخر دانشگاه گرگانگرگاندانشگاه گرگان

Go-880406_003

استادیوم فوتبال 15 هزار نفری گرگان (اجرا شده)

emam reza Stadium2

ورزشگاه 10 هزار نفری امام رضا (ع)

emam reza Stadium

ورزشگاه 10 هزار نفری امام رضا (ع)