مدیریت بر طراحی و اجرای خطوط و ایستگاه‌های مترو

مهندسین مشاور پژوهش در بیش از 200 کیلومتر از پروژه‌های طراحی و اجرای خطوط مترو و قطار شهری در مراکز استان‌های کشور، هدایت و راهبری مشاوران و پیمانکاران را به عهده داشته است. این خدمات در قالب قراردادهایی با عناوین «مدیر طرح»، «مشاور کارفرما» و یا «مشاور مادر» در پروژه‌هایی ارائه شده که نیازمند هماهنگی بین بخش‌های مختلف طراحی و اجرا بوده است. برای اطلاعات بیشتر در خصوص پروژه‌ها و فعالیت‌های انجام شده در این زمینه به صفحات «خدمات مدیر طرح/مشاور کارفرما» و «خدمات مشاور مادر» در بخش سوابق پروژه‌ها مراجعه فرمایید.