طراحی و نظارت بر پروژه‌های راه‌آهن

مهندسین مشاور پژوهش در زمینه خدمات طراحی، مشاوره و نظارت در 900 کیلومتر از محورهای مختلف راه‌آهن کشور فعالیت‌هایی به شرح ذیل داشته است. با توجه به اهمیت موضوع حمل و نقل در سطح کلان و خرد کشور پروژه‌های متعددی در محورهای مختلف ایران از جمله محور مراغه – ارومیه، شیراز-بوشهر-عسلویه و رشت-آستارا در قالب قراردادهای جداگانه با شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به این مهندسین مشاور واگذار گردیده است.

ردیفعنوان پروژهايستگاه‌ها
1محور مراغه - اروميه به طول 180 كيلومتر- اروميه
- مياندوآب
- نقده
- مهاباد
- ملكان
2محور ميانه - تبريز به طول 120 كيلومتر- بستان‌آباد
- تركمانچاي
- تيكمه داش
3محور شيراز - بوشهر عسلويه به طول 360 كيلومتر- بوشهر
- اهرم
- فراشبند
- شيراز
- فيروزآباد
4محور رشت - آستارا عسلويه به طول 130 كيلومتر- ايستگاه مرزي آستارا
- رضوانشهر
5محور مشهد - گلبهار - خط برقي سريع‌السير به طول 40 كيلومتر (طراحي متروسيستم)- مشهد
- ثامن
- گلبهار دوم
6محور برقي سريع‌السير هشتگرد - قزوين به طول 74 كيلومتر (طراحي مسير و اجراي پروژه)- پنج ايستگاه مياني
- هشتگرد
- قزوين
Miandoab

ایستگاه میاندوآب (محور مراغه – ارومیه)

Mahabad7

ایستگاه مهاباد (محور مراغه – ارومیه)

Miandoab2

ایستگاه میاندوآب (محور مراغه – ارومیه)