گستره ارائه خدمات

با توجه به نمودار سازمانی و وجود دپارتمان‌های متنوع تخصصی، مهندسین مشاور پژوهش در کلیه محدوده‌های مهندسی از طراحی پایه تا اجرا و بهره‌برداری خدمات گسترده خود را ارائه می‌نماید.

  • خدمات امکان‌سنجی (Feasibility Study)
  • مطالعات پایه (Conceptual Design)
  • طراحی مرحله اول (Basic Design)
  • طراحی تفصیلی (مرحله دوم) در تهیه مدارک فنی و نقشه‌های اجرایی (Detailed Design)
  • نظارت عالیه (Supervision Services)
  • نظارت کارگاهی در کلیه مراحل ساخت و بهره‌برداری (Site Engineering)
  • خدمات مدیریت طرح و مشاور کارفرما
  • تهیه و تنظیم اسناد و برگزاری مناقصات

گستره ارائه خدمات مهندسین مشاور پژوهش در زمینه قطار شهری (مترو) که از زمینه‌های تخصصی این شرکت می‌باشد، به شرح جدول زیر است:

 PCE Experience